Ayetler

Ahzab 24. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

AHZAB SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

22. Mü’minler, düşman birliklerini görünce, “İşte bu, Allah’ın ve Resûlünün bize vaad ettiği şeydir. Allah ve Resûlü doğru söylemişlerdir” dediler. Bu, onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır.

23. Mü’minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.

24. Bunun böyle olması Allah’ın, doğruları, doğrulukları sebebiyle mükâfatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Bu ayetler Hendek savaşı zamanı indi. Bu savaşlarda iki yüzlü dediğimiz münafıklar öldü. Onlarla beraber, ölmeye ant içmiş Müslümanlar da öldü, şehid oldu. Hatta ayet Müslümanlardan bir kısmı şehid olmadı, olmayı bekliyor diyor. Bu savaşlarda Allah müslümanlara ödül, münafık ve kafirlere ceza verdi. Ölmeyen yaralı kurtulan münafıklar olduysa onlara da tövbe kapısı açıldı. Ceza ve ödül verilmesi Allah'ın dilemesine bağlı değildir. Kişilerin tutumlarına, yaptıklarına bağlıdır. Şae fiili doğru bilinmediği için böyle mealler oluyor. Kim ne olmak için gayret gösterirse Allah onun gereğini yaratır; buna göre bazı insanlar şehid olur bazıları da öldürülür cezalarını bulur veya yaralı kurtulur tövbe kapısı açılır. Ayetlerin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

AHZAB SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

22. Müminler düşman birliklerini görünce: "İşte bu, Allah’ın ve resulünün bize vaat ettiği şeydir; Allah ve Resulü doğru söylemiş" dediler. Bu onların, sadece imanını ve teslimiyetlerini artırdı.

23. Müminlerden Allah'a verdikleri söze sadık kalan yiğitler vardır. Onların kimi canını vermiş, kimi de hazır beklemektedir. Bunlar sözlerini hiçbir şekilde değiştirmediler.

24. Bütün bunlar Allah’ın, sözlerine sadık kalanları sadakatleri sebebiyle ödüllendirmesi ve gerek görürse münafıklara azap etmesi veya tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah, daima bağışlayan ve ikramı bol olandır.

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  24. Çünkü Allah, sözlerine sadakat gösterenleri bu sadakatlerinden dolayı mükâfatlandıracak, münafıkları ise, dilerse azaba uğratacak, yahut tövbe nasip edip tövbelerini kabul buyuracaktır. Çünkü Allah, ezelden beri gerçekten hep Ğafûr’dur (çok bağışlayıcıdır), Rahim’dir (çok esirgeyicidir).

 2. Bayraktar Bayraklı

  24. Allah, o doğru kişileri doğruluklarından dolayı ödüllendirecek ve münâfıkları da dilerse cezalandıracak veya tövbelerini kabul edecektir.Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır; çok merhamet sahibidir.

 3. Diyanet İşleri

  24. Bunun böyle olması Allah’ın, doğruları, doğrulukları sebebiyle mükâfatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

 4. Diyanet Vakfı

  24. Çünkü Allah sadâkat gösterenleri sadâkatları sebebiyle mükâfatlandıracak, münafıklara -dilerse- azap edecek yahut da (tevbe ederlerse) tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

 5. Edip Yüksel

  24. ALLAH böylece doğruları doğrulukları ile ödüllendirir. İkiyüzlüleri de dilerse cezalandırır veya tövbelerini kabul eder. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  24. Çünkü Allah sadıklara sadakatleriyle mükafat verecek, dilerse münafıklara da azab edecek veya tevbe nasib edecektir. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcıdır. Çok merhamet edicidir.

 7. Hakkı Yılmaz

  23-24. Mü’minlerden öyle kimseler vardır ki, Allah’a, imanları gereği yapmaları gereken şeylere sadakat gösterdiler. İşte onlardan kimisi adağını gerçekleştiren/ canını veren kimsedir, kimi de bekleyen kimsedir. –Onlar, Allah’ın doğru kimseleri doğrulukları sebebiyle ödüllendireceği, dilerse münâfıklara da azap edeceği veya tevbe nasip edeceği için, özgürce davranıp davranışlarında değişiklik yapmadılar.– Şüphesiz Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

 8. Hasan Basri Çantay

  24. Çünkü Allah saadık olanları sadâkatları sebebiyle mükâfatlandıracak, münafıkları da dilerse azâblandıracak, yahud onlara tevbe nasıyb edecekdir.Şübhe yok ki Allah çok yarlığayıcı, cidden esirgeyicidir.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  24. Çünkü Allah sâdık kalan (mü’min)leri doğruluklarıyla mükâfatlandıracak, münâfıklara da dilerse azap edecek yahut tevbelerini kabul edecektir.Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  24. Tâ ki Allah, doğru kimseleri sadâkatleriyle mükâfâtlandırsın, münâfıklara da dilerse azâb etsin, yâhut (tevbe ederlerse) tevbelerini kabûl etsin!Şübhesiz ki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

 11. Hüseyin Atay

  24. Bu sebeple, Allah doğruları, doğrulukları ile ödüllendirir; ikiyüzlülere de dilerse azap eder veya pişmanlıklarını kabul eder. Doğrusu Allah bağışlayandır, acıyandır.

 12. İhsan Eliaçık

  24. Çünkü Allah sözü namus bilenleri, sözlerinin arkasında durdukları için mükâfatlandıracak, münâfıklar/infâk etmeyenleri da eğer müstahak görmüşse cezalandıracak veya tövbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcı­ dır, sevgi ve merhamet kaynağıdır.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  24. Neticede Allâh sâdık kimseleri (sözlerinde) sadâkatleri sebebiyle mükâfatlandıracaktır, (nifak üzere öleceklerini bilir de, cehenneme gitmelerini) dilerse münafıklara azap edecek veya (irâdelerini tevbe et me yönünde kullanacaklarını bilirse) onlara tevbe nasip edecektir. Şüphesiz ki Allâh dâima (pişman olanların günah larını çokça bağışlayan bir) Ğafûr ve (kullarına çok acı dığı için tevbelerini kabul eden bir) Rahîm olmuştur.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  24. Bunun böyle olması Allah'ın, doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

 15. Mehmet Okuyan

  24. Sonunda Allah doğru olanlara, doğruluklarına karşılık (ödül) verecektir; münafıklara dilerse azap edecek veya (tevbe ederlerse bu) tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

 16. Mustafa İslamoğlu

  24. Neticede Allah sözüne sadık kalanların sadâkatlerini ödüllendirmek, iki yüzlü davrananları da isterse cezalandırmak ya da (tevbe ederlerse) tevbelerini kabul etmek için (böyle yapmıştır): çünkü Allah zaten tarifsiz bir bağışlayıcıdır, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.

 17. Mustafa Öztürk

  24. Çünkü Allah itaat sözlerine sadakat gösterenleri sadakatlerinden dolayı mükafatlandıracak, münafıkları ise dilediği takdirde cezalandıracak ya da tövbe etmeleri halinde tövbelerini kabul edip bağışlayacaktır. Şüphesiz Allah çok affedici, çok merhametlidir

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  24. Tâ ki, Allah sâdıkları sadâkatları sebebiyle mükâfaatlandırsın. Münafıkları da dilerse muazzep kılsın veya onlara tevbe nâsib etsin. Şüphe yok ki, Allah çok yarlığayıcıdır, çok merhametlidir.

 19. Sadık Türkmen

  24. Bunun böyle olması Allah’ın, doğruları, doğrulukları sebebiyle ödüllendirmesi, dilerse (suç işleyen) münafıklara azap etmesi veya onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

 20. Süleyman Ateş

  24. Ki Allâh doğruları, doğruluklarıyle mükâfâtladırsın, iki yüzlülere de dilerse azâbetsin; yahut tevbelerini kabul buyursun. Şüphesiz Allâh çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

 21. Süleymaniye Vakfı

  24. Bütün bunlar Allah’ın, sözlerine sadık kalanları sadakatleri sebebiyle ödüllendirmesi ve gerek görürse münafıklara azap etmesi veya tövbelerini kabul etmesi içindir. Allah, daima bağışlayan ve ikramı bol olandır.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  24. Allah, imanlarında sadâkat gösterenleri, sadâkatları sebebiyle mükâfatlandıracak. (Müslüman görünerek İslâm’a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan) münâfıkları da, (Allah) koymuş olduğu kanunlarına, düzeninin yasaları içinde, uygun gördüğünü cezalandıracak veya tevbekâr olurlarsa, günah işlemekten vazgeçip Allah’a itaate yönelirlerse, tevbelerini kabul edecek. Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  24. Çünkü Allah, doğru sözlülere doğruluklarının karşılığını verecek. İkiyüzlülere de dilerse azap edecek. Belki de onlara tövbe nasip edecek. Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.