Ayetler

Bakara 269. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

BAKARA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

269. O, dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nâil olmuş demektir. Bunu ise ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar.

Hikmet Nedir?

Allah bütün peygamberlere Kitapla beraber hikmet de vermiş. Bir kaç örnek ayet göstereyim;

-- ANT OLSUN, Biz Lokman’a hikmet/bilgelik verdik. (Lokman 12)

-- ”Ey Yahya! Kitabı kuvvetlice tut” (dedik).Daha çok gençken ona Hikmeti (problem çözme bilimini) verdik.(Meryem 12)

-- Allah ona (Davud’a) hükümdarlık ve Hikmet (problemleri çözüme kavuşturma bilimini) verdi (Bakara 251)

-- Şüphesiz Biz, İbrahim ailesine de Kitap ve Hikmet vermişizdir. (Nisa 54)

-- Yusuf, güç ve kuvvetine ulaşınca; kendisine Hikmet/problem çözme bilimi ve İlim (doğruluğu ispat edilmiş kesin bilgi) verdik. (Yusuf 22)

Hikmet, Allah’ın indirdiği ve yarattığı âyetlerden çıkarılan doğru hükümler ve o hükümleri çıkarma yöntemidir. Allah peygamberlerine hikmet vermiş ki Kitabı anlatabilsinler. Peygamberimizin ayetleri insanlara tebliğ ederken yaptığı açıklamalar hikmet sayesindedir. Bu açıklamalara bugün hadis diyoruz.

Allah Sıradan İnsanlara Da Hikmet Verir

Bakara 269. ayette de görüyoruz ki Allah normal, sıradan insanlara da hikmet verebiliyormuş ama bunun şartı "dilediği birileri" değil. Allah Talak üçüncü ayette Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter. İşini tam yapan Allah’tır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur diyor. Demek ki bir şeyi elde etmek istiyorsak Allah'ın koyduğu ölçülere uymalıyız. Bu ayette Allah, mealen "kim hikmet almayı hak edecek çalışma yaparsa, ona hikmeti veririm" diyor. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

BAKARA SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

269. Allah, hikmeti gerekeni yapana verir.[1*] Kime hikmet verilirse, ona çok hayırlı bir şey verilmiş olur. Bu bilgiye (hikmete) aklıselim sahibi olanlardan[2*] başkası ulaşamaz.

[1*] Hikmet, Allah’ın indirdiği ve yarattığı ayetlerden doğru bilgiye ulaşma yöntemi ve ulaşılan doğru bilgidir. Allah’ın indirdiği ayetlerdeki doğru bilgiye ulaşma yöntemi, o ayetlerin içindedir. Yaratılan ayetlerde yani tabiatta olan doğru bilgiye ulaşma yöntemi de onların üzerinde yapılacak dikkatli ve sabırlı bir çalışma ile ortaya çıkar. Her iki yöntemle doğru bilgiye ulaşmanın tek şartı, gereken gayreti göstermektir.

[2*] “aklıselim sahibi” anlamı verdiğimiz “ulü’l-elbâb”, “Sözü dinleyip en güzeline uyanlardır.” (Zümer 39/18).

Şâe شاء Fiiliyle İlgili Ayrıntılı Açıklama

شَاءَ şā'e fiiliyle ilgili ayrıntılı açıklamayı İbrahim dördüncü ayeti ele aldığım sayfada okuyabilirsin. İbrahim 4. Ayet Şae Fiili

شَاءَ şā'e fiiline dileme anlamı verince Kur'an'ı Kerim nasıl tutarsız bir kitap oluyor görmek için Enam 145-146. ayetleri ele aldığım sayfaya bakabilirsin. Enam 145-146. Ayetler Şae Fiili

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  269. Allah, hikmeti (uygulanan faydalı bilgiyi ya da araştırma ile elde edilen bilgiyi ve güzel uygulamayı) dilediğine verir. Kime de hikmet verilirse, işte ona gerçekten çok hayır verilmiş olur. Yine de, ancak gerçek akıl sahipleri düşünüp öğütten faydalanırlar.

 2. Bayraktar Bayraklı

  269. Allah, dileyene hikmeti verir; kime hikmet verilmişse, ona büyük servet verilmiştir. Ama akıl sahipleri dışında kimse bunu düşünüp anlayamaz.

 3. Diyanet İşleri

  269. O, dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nâil olmuş demektir. Bunu ise ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar.

 4. Diyanet Vakfı

  269. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar.

 5. Edip Yüksel

  269. Bilgeliği dilediğine verir. Kime bilgelik verilmişse ona çok büyük iyilik yapılmıştır. Düşünce sahiplerinden başkası öğüt almaz.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  269. Dilediğine hikmet verir, hikmet verilene ise pek çok hayır verilmiş demektir. Ve bunu ancak üstün akıllılar anlar.

 7. Hakkı Yılmaz

  269. Allah, dilediğine haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler verir. Ve kime haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler verilirse, gerçekten ona pek çok hayır verilmiştir. Kavrama yetenekleri olanlardan başkası da iyice düşünmez.

 8. Hasan Basri Çantay

  269. (Allah) hikmeti kime dilerse ona verir. Kime de hikmet verilirse muhakkak ki ona çok hayır verilmişdir. Salim akıl saahiblerinden başkası iyi düşünmez.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  269. O, (Allah) hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet nasip etmişse, muhakkak ona çok hayır verilmiştir. (Bu âyet ve öğütleri) olgun akıl sahiplerinden başkası düşünemez.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  269. (O,) hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet verilirse, artık şübhesiz (ona) pek çok hayır verilmiş demektir. (İstikametli) akıl sâhiblerinden başkası ise ibret almaz.

 11. Hüseyin Atay

  269. O, bilgeliği dileyene verir. Kime bilgelik verilmişse, ona çok iyilik verilmiştir. Bunu ancak öz akıl sahipleri anlar

 12. İhsan Eliaçık

  269. Allah, lâyık gördüğüne bilgelik nasip eder. Kime bilgelik nasip edilmişse ona çok hayır verilmiş demektir. Bunu, ancak akıl ve vicdan sahipleri düşünüp anlar.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  269. O (Allâh-u Te`âlâ), hikmeti (; peygamberliği, Kur’ân-ı Kerîm’in okunuşuyla, manasıyla ve tefekkürüyle ilgili bilgileri, Sünnet’e vukûfiyeti, fıkıh ilmini, sözde ve davranışta isabeti, Allâh-u Te`âlâ’yı tanıma anlamına gelen tasavvufu, vesvese ile ilhâmın arasını ayıracak kabiliyeti ve sâir faydalı ilimleri) dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, muhakkak ki ona çok büyük bir hayır verilmiş (demek)tir. Ama (ilmiyle amel eden ve evhamdan kurtulmuş bulunan) hâlis akıllara sahip olanlardan başkası (Allâh’ın âyetleri ve öğütleri hakkında) iyice düşünemez.

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  269. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar.

 15. Mehmet Akif Ersoy

  269. Hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiş demektir. İşte bu hakikatleri ancak idrâki olanlar düşünebilir.

 16. Mehmet Okuyan

  269. (Allah) hikmeti (doğru hüküm verme yeteneğini) dileyene (layık gördüğüne) verir. Kime hikmet (doğru hüküm verme yeteneği) verilirse, elbette ona pek çok iyilik verilmiş demektir. Öz akıl sahiplerinden başkası (gerçeği) hatırlamaz.

 17. Mustafa İslamoğlu

  269. İsabetli hüküm verme yeteneğini (hak edene) vermeyi diler; ama kimse isabetli hüküm verme yeteneği bahşedilmişse, doğrusu ona tarifsiz büyüklükte bir servet bahşedilmiştir; fakat, derin kavrayış sahiplerinden başkası bunu düşünüp kavrayamaz.

 18. Mustafa Öztürk

  269. Allah hikmeti [hak ve hakikati görme , isabetli karar verme ve doğru işler yapma kabiliyetini, dolayısıyla malını içtenlikle Allah yolunda harcama bilincini] dilediğine [Allah yolunda çaba sarf edene] verir. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük bir [manevi] servet bahşedilmiş demektir. Ne var ki bu misalleri ancak aklıselim sahipleri anlar.

 19. Ömer Nasuh Bilmen

  269. Dilediğine hikmet verir. Kendisine hikmet verilmiş olan bir kimse ise, muhakkak ona birçok hayır verilmiş olur. Ve bunu ancak halis akıl sahipleri tefekkür eder.

 20. Sadık Türkmen

  269. Allah hikmet’i (problemleri çözüme kavuşturma bilimini), dileyene (o uğurda çalışana/gereğini yapana) verir. Kim Hikmet’e (bilimsel gerçeklere) ulaşmışsa, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar.

 21. Süleyman Ateş

  269. Hikmeti dilediğine verir. Hikmet verilen kimseye çok hayır verilmiştir. Bunu ancak sağduyu sâhipleri düşünüp anlar(lar).

 22. Süleymaniye Vakfı

  269. Allah, hikmeti gerekeni yapana verir. Kime hikmet verilirse, ona çok hayırlı bir şey verilmiş olur. Bu bilgiye (hikmete) aklıselim sahibi olanlardan başkası ulaşamaz.

 23. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  269. Allah düzenine (sünnetullah kanunlarına) uyana hikmet (isabetli karar yeteneği) verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar.

 24. Yaşar Nuri Öztürk

  269. O, hikmeti dilediğine verir. Ve kendisine hikmet verilmiş olana çok büyük bir hayır verilmiş demektir. Gönlünü ve aklını çalıştıranlardan başkası düşünüp anlayamaz.