Ayetler

Zümer 23. Ayetteki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

ZÜMER SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

23. Allah, sözün en güzelini; âyetleri, (güzellikte) birbirine benzeyen ve (hükümleri, öğütleri, kıssaları) tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri (vücutları) ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de (vücutları da) kalpleri de Allah’ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur’an Allah’ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah, kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.

Allah Hiç Kimseyi Saptırmaz

Allah birilerini saptıracak olsaydı peygamber ve kitap göndermezdi. İnsanlar kendi iradeleriyle, tercihleriyle sapar. Yine kendi iradeleri ve tercihleriyle iman ederler. İnsanlar hangi yoldan giderse, neyi tercih ederlerse Allah onu yaratır. Allah Nisa 26. ayette şöyle diyor; Allah, her şeyi size açık açık göstermeyi, sizi sizden öncekilerin de gittiği doğru yollara yönlendirmeyi ve tevbenizi kabul etmeyi irade eder. Allah bilir, doğru kararlar verir. (Nisa 26) Allah herkesin iman etmesini istiyor. Bunun için ölçüleri, uyulacak kuralları belirlemiş. Allah koyduğu kurallara kim uyuyor, kim iman edip kim sapıklıkta direniyor diye bakıp, insanları yola gelmiş veya sapık sayar. Buna göre insanlar dünyada neyi tercih ettiyse ahirette onun karşılığını alacak. Bütün bunları dilediği şekilde değil koyduğu düzene, belirlediği ölçülere göre yapar.

Süleymaniye Vakfı Meali

ZÜMER SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

23. Allah en güzel sözü, (ayetleri) birbirine benzer, ikişerli yapıda bir kitap halinde indirmiştir. Rablerinden çekinenlerin bundan dolayı derileri ürperir, sonra derileri ve kalpleri Allah’ın zikri /kitabı karşısında yumuşar. İşte bu kitap, Allah'ın rehberidir. O, gereğini yapan kullarını bu rehberle hidayete erdirir. Allah’ın sapık saydığını yola getirecek kimse yoktur.

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Eğer çok okunan mealler arasında doğru tercüme varsa yeşil doğrulama işaretiyle belirtim.

 1. Ali Akın

  23. Allah sözün en güzelini, (bölümleri, icâzda, lafız ve mana güzelliğinde, genel faydaları bildirmekte) birbirine benzer, (bıkılmadan) tekrar, tekrar okunan (yahut her şeyi, zıddıyla beraber ikişer olarak anlatan) bir Kitap olarak peyderpey indirdi. Rabb’lerinden korkanların derileri (tüyleri) onun okunmasından ürperir. Sonra hem derileri, hem de gönülleri Allah’ın (rahmetinin, mağfiretinin) zikri karşısında yumuşar (sükûnet bulur). İşte bu Kitap hidâyet rehberidir; Allah dilediğini onunla hidâyete erdirir. Allah, (aklını ve hür iradesini yanlış kullandığı için) kimi de sapkınlıkta bırakacak olursa, artık ona yol gösterecek hiçbir kimse yoktur.

 2. Bayraktar Bayraklı

  23. Allah, mana ve lafızları birbiriyle uyumlu ve ikili anlatımlı kitabı, sözlerin en güzeli olarak indirmiştir. Rabblerine saygı duyanlar onu okuyup dinleyince tüyleri ürperir. Sonra bütün benlikleri ve kalpleri Allah`ı anmaya yumuşar. İşte bu kitap, Allah`ın doğru yoludur. Onunla, dileyenleri doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa, artık ona doğru yolu gösterecek hiçbir kimse yoktur.

 3. Diyanet İşleri

  23. Allah, sözün en güzelini; âyetleri, (güzellikte) birbirine benzeyen ve (hükümleri, öğütleri, kıssaları) tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri (vücutları) ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de (vücutları da) kalpleri de Allah’ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur’an Allah’ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah, kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.

 4. Diyanet Vakfı

  23. Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların, bu Kitab’ın etkisinden tüyleri ürperir, derken hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah’ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu Kitap, Allah’ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz.

 5. Edip Yüksel

  23. ALLAH en güzel hadisi, tutarlı ve ikişerli bir kitap halinde indirdi. Ondan dolayı Rab’lerini sayanların tüyleri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri ALLAH’ın mesajına karşı yumuşar. Bu, ALLAH’ın yol göstermesidir; dilediğini/dileyeni ona ulaştırır. ALLAH’ın saptırdığı bir kimseye rehber bulunmaz.

 6. Elmalılı Hamdi Yazır

  23. Allah, kelamın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi. Ondan Rablerine saygısı olanların derileri ürperir. Sonra derileri de, kalpleri de Allah’ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Allah’ın rehberidir. Allah, onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek yoktur.

 7. Hakkı Yılmaz

  23. Allah, sözün en güzelini benzeşen anlamlı olarak, ikişerli bir kitap hâlinde indirmiştir. Ondan, Rablerine saygısı olanların tüyleri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri Allah’ın anılmasına karşı yumuşar. İşte bu, Allah’ın rehberidir. Allah, onunla dilediğini kılavuzlar. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösteren biri yoktur.

 8. Hasan Basri Çantay

  23. Allah, kelâmının en güzelini — (âyetleri birbiriyle) âhenkdâr, katmerli (tıklım büklüm hakıykatleri dolu) bir kitâb haalinde — indirmişdir ki Rablerine derin saygı göstermekde olanların ondan derileri ürperir, sonra da hem derileri, hem kalbleri Allahın zikrine (yatışıb) yumuşar, işte bu (kitâb) Allahın (gönderdiği) bir rehberdir ki O, kimi dilerse ona bununla hidâyet verir. Allah kimi de sapdırırsa artık onun yolunu doğrultucu yokdur.

 9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

  23. Allah, sözün en güzelini, hem aynı benzerlik (uyum ve ahenk)te, hem de tekrarlı (ve karşılıklı ifadeli)[8] bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların, ondan (âyetleri dinlemekten dolayı) tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah’ın zikri için yumuşar. İşte bu (Kitab), Allah’ın (son gönderdiği) rehberidir. Dileyene/dilediğine, bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa, artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz.

 10. Hayrat Vakfı Meali

  23. Allah, sözün en güzelini, (âyetleri) birbirine benzeyen ve (hakikatleri) tekrarlanan bir kitab hâlinde indirdi. Rablerinden korkanların derileri ondan ürperir! Sonra derileri de, kalbleri de Allah`ın zikrine yumuşar! İşte bu (kitab) Allah`ın hidâyetidir; onunla (hikmetine binâen kendi lütfundan) dilediğini hidâyete erdirir. Allah, kimi de (kendi isyânındaki ısrârı yüzünden) dalâlete atarsa, artık onu hidâyete erdirecek olan yoktur.

 11. Hüseyin Atay

  23. Allah, birbirine benzeyen, ara ara yinelenen en iyi anlatımlı Kitab’ı indirmiştir. Rablerinden bilinçle korkanların, bu Kitap’tan derileri ürperir, sonra Allah’ı anmakla hem derileri hem de gönülleri yatışır. İşte bu kitap, Allah’ın doğruluk göstergesidir, bununla isteyene doğru yol gösterir. Ve Allah kimi saptırırsa, artık ona yol gösteren bulunmaz.

 12. İhsan Eliaçık

  23. Allah sözün en güzelini, bir taraftan ana temayı sürekli vurgulayarak, diğer taraftan onu benzetmelerle destekleyerek bir kitap halinde peyderpey indirdi.1 4 Onu duyunca Rablerine karşı içlerinde korku ve titreme olanların derileri ürperir. Sonra derileri de kalpleri de Allah'ı hatırlayınca yumu­şar. İşte bu Allah'ın yol göstermesidir. Allah onunla lâyık gördüğünü doğru yolda yürütür. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık onu doğru yola getirecek yoktur.

 13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

  23. Allâh, kelâmın en güzelini, (mu cizelik, sağlamlık, yararlılık ve doğrulukta, âyetleri) birbirine benzeyen ve (kıssaları, haberleri, emir ve yasakları, müjde ve tehditleri, vaaz ve öğütleri) mükerrer olan pek değerli bir kitap olarak indirmiştir ki; Rable rinden kork makta olan o kimselerin derileri onda (ki azap ve tehdit âyetlerini duyduklarında)n dolayı titreyerek ürperir. Sonra (müjde ve rahmet âyetlerini duyduklarında ise) derileri ve kalpleri Allâh’ın zikrine doğru yatışıp yumuşar. İşte bu, Allâh’ın hidâyetidir ki; buna dilediğini eriştirir. (Kendisini hakka irşad edecek âyetleri dinlemekten yüz çevirdiği için) Allâh kimi de saptırırsa, artık onun için hiçbir hidâyet edici yoktur!

 14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

  23. Allah sözün en güzelini; âyetleri, (güzellikte) birbirine benzeyen ve (hükümleri, öğütleri, kıssaları) tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri (vücutları) ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de (vücutları da) kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.

 15. Mehmet Okuyan

  23. Allah sözün en güzelini, müteşâbih (benzeşen anlamlı) ve mesânî (hakikatleri tekrarlanan) bir kitap olarak indirdi. Bu (Kitab)ın etkisiyle Rablerine saygı duyanların tüyleri ürperir. Sonra hem derileri hem de kalpleri Allah’ın zikrine (Kur’an’a ısınıp) yumuşar. İşte bu (Kitap), Allah’ın, dileyeni (layık gördüğünü) kendisiyle doğru yola ulaştırdığı bir rehberdir. Allah kimi de saptırırsa (sapkınlığını onaylarsa) artık ona hiçbir yol gösteren olamaz.

 16. Mustafa İslamoğlu

  23. Allah, öğretilerin en güzelini, birbiriyle benzeşen ikişerlilerden oluşan bir kitap olarak indirmiştir: (öyle bir hitap ki), Rablerine karşı derin bir saygıyla titreyenlerin ondan dolayı tenleri ürperir; ardından Allah’ı(n sonsuz rahmetini) hatırlayınca kalpleri ve tenleri yatışır. İşte bu Allah’ın hidayetidir: tercih edeni/tercih ettiğini bununla doğru yola ulaştırır. Allah’ın saptırdığı kimse, artık asla yol gösterici bulamaz.

 17. Mustafa Öztürk

  23. Allah sözlerin en güzelini [Kur'an'ı] kendi içinde tutarlı olan, hiçbir çelişki barındırmayan ve gerçekleri tekrar tekrar anlatan bir kitap/vahiy olarak indirdi. Rablerine derin saygı ve bağlılık duyanların [Kur'an'da ki azap ayetleri karşı­sında] tenleri ürperir; ardından da Allah'ı anarak, O'nun rahmetini hatırlayarak kalpleri huzur ve sükuna kavuşur. İşte o Kur'an Allah'ın gönderdiği bir hidayet rehberidir. Allah dilediğini/layık gördüğünü onunla doğru yola iletir. Allah'ın dalalet içinde bıraktığını ise doğru yola eriştirecek kimse yoktur.

 18. Ömer Nasuh Bilmen

  23. Allah, kelâmının en güzelini, âyetleri birbirine benzer ve ikişer ikişer olarak bir kitap halinde indirdi. Rablerinden korkanların derileri ondan ürperir, sonra derileri ve kalbleri Allah’ın zikrine yumuşar. O (Kur’an) Allah’ın bir hidâyet rehberidir, onunla dilediğini hidâyete kavuşturur ve her kimi ki, Allah dalâlete düşürür, artık onun için bir hidayet edici yoktur.

 19. Sadık Türkmen

  23. Allah kitabını/kur’an’ını en güzel kelamla/sözün en güzeliyle, ikişerli (olumlusu olumsuzuyla) örnekler vererek indirdi. Rablerinden korkan kişiler (onu ve anlamını okuyorlarken onun etkisinde kalırlar), ondan derileri ürperir! Sonra derileri ve kalpleri Allah’ın zikri (Kur’an) ile huzur bulur. İşte bu, Allah’ın yol göstermesidir! Onunla, dileyen (doğru yola gelmek isteyen) kimseyi doğru yola iletir. Allah; sapıklığı seçip (o yönde) birşeyler yapanı da, sapkınlığında bırakır. Artık onun doğru yolu gösteren bir kılavuzu yoktur.

 20. Süleyman Ateş

  23. Allâh, sözün en güzelini, (Kur’ân’ın âyetlerini güzellikte) birbirine benzer, ikişerli bir Kitap halinde indirdi. Rablerinden korkanların, ondan derileri ürperir, sonra derileri ve kalbleri Allâh’ın zikrine yumuşar. İşte bu (Kitap) Allâh’ın rehberidir. Dilediğini bununla doğru yola iletir. Ama Allâh kimi sapıklığında bırakırsa artık ona yol gösteren olmaz.

 21. Süleymaniye Vakfı

  23. Allah en güzel sözü, (ayetleri) birbirine benzer, ikişerli yapıda bir kitap halinde indirmiştir. Rablerinden çekinenlerin bundan dolayı derileri ürperir, sonra derileri ve kalpleri Allah’ın zikri /kitabı karşısında yumuşar. İşte bu kitap, Allah'ın rehberidir. O, gereğini yapan kullarını bu rehberle hidayete erdirir. Allah’ın sapık saydığını yola getirecek kimse yoktur.

 22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

  23. Allah, ayetleri müteşabih (birbirine benzeyen) ikişerli ve yer yer tekrar eden Kitab'ı sözlerin en güzeli olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların, bu Kitap'tan tüyleri ürperir, sonra hem derileri ve hem de kalbleri Allah'ın zikrine (kur’ana) yumuşar ve yatışır. İşte bu Kitap, Allah'ın doğruluk rehberidir, onunla doğru olmaya gayret gösterenleri doğru yola eriştirir. Allah Kimi de sapık sayarsa (kendisi aklını kullanmadıkça) artık ona yol gösteren bulunmaz.

 23. Yaşar Nuri Öztürk

  23. Allah, sözün en güzelini, birbirine benzer iç içe ikili manalar ifade eden bir Kitap halinde indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra da hem derileri hem de kalpleri, Allah’ın Zikri/Kur’an’ı karşısında yumuşar. Bu, Allah’ın kılavuzudur ki, onunla dilediğini/dileyeni hidayete erdirir. Allah’ın saptırdığına gelince, ona kılavuzluk edecek yoktur.