Ayetler

Zümer 36 ve 37. Ayetlerdeki Tercüme Hatası

Diyanet İşleri Meali

ZÜMER SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

36. Allah, kuluna yetmez mi? Seni O’ndan (Allah’tan) başkalarıyla korkutmaya çalışıyorlar. Allah, kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.

37. Allah, kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah mutlak güç sahibi, intikam sahibi değil midir?

Müfessirler bu meallerle, dört ayet arayla nasıl kendi kendilerine çelişkiye düşüyorlar hayret verici bir şey. Aynı surenin 41. ayeti şöyle; Bu kitabı insanlar için sana, tamamıyla gerçek olarak indirdik. Yola gelen, kendisi için gelir; yoldan çıkan da kendi zararına çıkar. Sen onların üzerinde vekil değilsin (onların yaptıklarından sorumlu değilsin). Yola gelen de yoldan çıkan da kendi tercihi çabasıyla gelir, çıkar. Allah kimseyi saptırmaz. Allah herkesin iman etmesini istiyor. Bunun için ölçüleri, uyulacak kuralları belirlemiş. Allah, koyduğu kurallara kim uyuyor, kim iman edip kim sapıklıkta direniyor diye bakıp, insanları yola gelmiş veya sapık sayar. Ayetin doğru tercümesi şöyle;

Süleymaniye Vakfı Meali

ZÜMER SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

36. Allah kuluna yetmez mi! Bir de seni, Allah ile aralarına koydukları ile korkutuyorlar. Allah’ın sapık saydığını yola getirecek kimse yoktur.

37. Allah’ın doğru yolda saydığını saptıracak kimse de yoktur. Allah daima üstün olan ve hak edilen cezayı veren değil midir?

Seçtiğim Meallerde Nasıl Tercüme Edilmiş?

Dikkat :Bazı meallerde Allah’ın hidayet ettiği, doğru yolu gösterdiği kişi doğru yola ulaşmıştır, yazıyor. Bu ifade doğru görünüyor ama eksik çünkü Allah'ın hidayet etmeyi istemesi insanları hidayete erdirmez. Şae kelimesinin anlamı istemek, dilemek değildir. Diyelim Allah birine hidayet etmeyi istedi, yol da gösterdi ama kişi hidayeti kabul etmemiş, görmezden gelmiş olabilir. Hidayete ermek Allah'ın onayına bağlıdır. Kim Allah'ın hidayetini kabul eder, doğru yola girerse, Allah onların doğru yolda olduğunu onaylar, insan ondan sonra hidayete ermiş olur. O yüzden Allah’ın hidayet ettiği kişi doğru yola ulaşmıştır mealleri tam doğru değildir.

  1. Ali Akın

    36. Allah, kendi kuluna yetmez mi? Onlar, seni Allah’tan başkalarıyla korkutuyorlar (putlarının seni çarpacaklarını söylüyorlar). Zaten (aklını ve hür iradesini doğru kullanmadığı için) Allah, her kimi sapkınlıkta bırakacak olursa, artık onu doğru yola iletecek bir kimse yoktur.

    37. Allah, her kimi de (aklını ve hür iradesini doğru kullandığı için) hidâyete eriştirecek olursa, artık onu saptıracak bir kimse yoktur. Allah, Aziz (mutlak galip) ve öç alıcı olan değil midir?

  2. Bayraktar Bayraklı

    36. Allah, kuluna yetmez mi? Onlar seni, O'ndan başkaları ile korkutuyorlar. Allah, kimi saptırırsa artık ona doğru yolu gösterecek hiçbir kimse yoktur.

    37. Allah, kime de doğru yolu gösterirse, artık onu saptıracak da hiçbir kimse yoktur. Allah'ın, her şeyi yapmaya ve her kötülüğü cezalandırmaya gücü yetmez mi?

  3. Diyanet İşleri

    36. Allah, kuluna yetmez mi? Seni O’ndan (Allah’tan) başkalarıyla korkutmaya çalışıyorlar. Allah, kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.

    37. Allah, kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah mutlak güç sahibi, intikam sahibi değil midir?

  4. Diyanet Vakfı

    36. Allah kuluna kâfi değil midir? Seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah, kimi saptırırsa artık onun yolunu doğrultacak biri yoktur.

    37. Allah kime de hidayet ederse, artık onu saptıracak yoktur. Allah, mutlak güç sahibi ve intikam alıcı değil midir?

  5. Edip Yüksel

    36. ALLAH kuluna yetmez mi? Seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar. ALLAH kimi saptırırsa ona bir yol gösteren bulunmaz

    37. ALLAH'ın yol gösterdiğini de hiç kimse saptıramaz. ALLAH Üstün ve Öc Alan değil midir?

  6. Elmalılı Hamdi Yazır

    36. Allah, kuluna kâfi değil midir? Durmuşlar da seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Her kimi ki Allah şaşırtırsa, artık ona hidayet edecek yoktur.

    37. Her kime de Allah hidayet verirse artık onu da şaşırtacak yoktur. Allah aziz (çok güçlü) ve intikam sahibi değil midir?

  7. Hakkı Yılmaz

    36. Allah, kuluna kâfi değil midir? Onlar ise seni, O’nun astlarından kimseler ile korkutuyorlar. Ve Allah kimi şaşırtırsa, artık ona kılavuz olan biri yoktur.

    37. Kime de Allah kılavuz olursa, artık onu da şaşırtan biri yoktur. Allah, çok güçlü, suçluyu yakalayıp, cezalandırarak adalet sağlayan değil midir?

  8. Hasan Basri Çantay

    36. Allah, kuluna kâfi değil mi? Seni (Habîbim) Ondan başkalarıyle korkutuyorlar. Allah kimi sapdırırsa onun yolunu bir doğrultucu yokdur.

    37. Allah kime de hidâyet ederse onu bir sapdırıcı yokdur. Allah (düşmanlarına karşı) intikaam saahibi, (emrinde) mutlak bir gaalib değil midir?

  9. Hasan Tahsin Feyizli - Feyzü'l Furkan

    36. Allah kuluna kâfî değil mi? (Resûlüm!) Seni O’ndan başkalarıyla (putlarıyla/tapındıklarıyla) korkutuyorlar. Allah kimi (böyle) sapıklığında bırakırsa, artık onu doğru yola getiren yoktur.

    37. Allah kimi de doğru yola iletirse, artık onu hiçbir saptıracak yoktur. Allah mutlak galip ve (düşmanlarından) intikam alıcı değil midir?

  10. Hayrat Vakfı Meali

    36. Allah kuluna kâfî değil midir? Bir de seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar.(1)Hâlbuki Allah, kimi (isyânındaki inadından dolayı) dalâlete atarsa, artık onu hidâyete erdirecek hiçbir kimse yoktur.

    37. Allah kimi de (hikmetine binâen kendi lütfundan) hidâyete erdirirse, onu da dalâlete düşürecek hiçbir kimse yoktur. Allah, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen) intikam sâhibi değil midir?

  11. Hüseyin Atay

    36. Allah kuluna yetmez mi? Seni Ondan başka şeylerle korkutuyorlar. Allah’ın sapkınlıkta bıraktığına doğru yol gösterecek bulunmaz.

    37. Allah’ın doğru yol gösterdiğini de saptıracak bulunmaz. Allah, ulu olan ve kötülüklerin karşılığını ve- ren değil midir?

  12. İhsan Eliaçık

    36. ALLAH kuluna yeter değil midir? Tutmuşlar seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Her kimi Allah şaşırtırsa artık onu doğru yolda yürütecek yoktur

    37. Her kimi de Allah doğru yolda yürütürse onu da şaşırtacak yoktur. Allah güçlüdür, kötülere intikamı vardır, değil mi?

  13. Kur'ân-ı Mecid Tefsirli Meal-i Alisi (İsmailağa Cemaati)

    36. Allâh kuluna kesinlikle kâfî değil midir? Onlarsa (“İlâhlarımız seni çarpacak!” diyerek) seni, O’ndan başkalarıyla korkutuyorlar! Allâh kimi saptırır (da, artık o kişi Allâh’ın yeterliliğini göz ardı edip, faydası ve zararı olmayacak şeylerden korkmaya başlar)sa artık onun için hiçbir hidâyet edici yoktur!

    37. Allâh kimi de hidâyete erdirirse, artık onun için hiçbir saptırıcı olamaz (ki, onu Allâh-u Te`âlâ’nın kâfî gelişine inanmaktan ve bu inancı dâima göz önünde bulundurmaktan çevirebilsin)! Gerçekten de Allâh (hiç yenilmeyecek ve irâdesi engellenemeyecek yegâne güce sahip olan ve dostları adına düşmanlarından) intikam sahibi olan bir Azîz değil midir?

  14. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir

    36. Allah kuluna yetmez mi? Seni O'ndan (Allah'tan) başkalarıyla korkutmaya çalışıyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.

    37. Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah mutlak güç sahibi, intikam sahibi değil midir?

  15. Mehmet Okuyan

    36. Allah kuluna yetmez mi hiç! Seni O’ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa (sapkınlığını onaylarsa) artık ona hiçbir yol gösteren olamaz.

    37. Allah kimi de doğru yola ulaştırırsa, artık onu da saptırabilecek kimse yoktur. Allah güçlü, intikam sahibi değil midir?

  16. Mustafa İslamoğlu

    36. HİÇ Allah kuluna yetmez mi ki, onlar seni O’ndan başkalarıyla korkutuyorlar? Ve Allah kimi yoldan saptırırsa, artık onu doğru yola getiren olmaz; *

    37. ama Allah kimi de doğru yola yöneltirse, artık onu doğru yoldan kimse çıkaramaz. Değil mi ki Allah tarifsiz bir izzet ve şeref sahibidir, kişinin yaptığını yanına kâr bırakmayandır.

  17. Mustafa Öztürk

    36. [Ey Peygamber!] Allah, kuluna yetmez mi?! Elbette yeter! Böyleyken o müş­rikler ["Tarınlarımız seni çarpar!" diyerek] akılları sıra Allah'ın dışındaki birtakım şeylerle seni korkutmaya çalışıyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onu kimse doğru yola ulaştıramaz;

    37. ama Allah kimi doğru yola eriştirirse onu da yoldan çıkaracak kimse olamaz. Gücüne karşı konulamayan, kafirlere hak ettikleri cezayı verecek olan yegane varlık Allah değil midir?!

  18. Ömer Nasuh Bilmen

    36. Allah kuluna kâfi değil midir? Ve seni O'nun gayrı olanlar ile korkutuyorlar. Ve Allah kimi dalâlete düşürürse artık onun için hidâyet rehberi yoktur.

    37. Ve kime ki, Allah hidâyet ederse artık onun için bir sapıtıcı yoktur. Allah, her şeye galip, intikam sahibi değil midir?

  19. Sadık Türkmen

    36. Allah kuluna kâfi/yeterli değil mi? Seni, O’ndan başkalarıyla korkutuyorlar! Allah kimi (yanlış hayat tarzını seçenleri) sapıklığında bırakırsa, artık onun için doğru yola getiren yoktur.

    37. Allah; kimi (Rasûlleri ve düzelmek isteyenleri de) doğru yola iletirse, artık onun için saptıran olamaz. Allah; üstün olan, intikam alan değil midir?

  20. Süleyman Ateş

    36. Allâh kuluna kâfi değil mi? Seni O’ndan başkalarıyle korkutuyorlar. Allâh kimi şaşırtırsa artık onu yola getiren olmaz.

    37. Allâh kime de yol gösterirse; artık onu şaşırtan olmaz. Allâh gâlib ve öç alan değil midir?

  21. Süleymaniye Vakfı

    36. Allah kuluna yetmez mi! Bir de seni, Allah ile aralarına koydukları ile korkutuyorlar. Allah’ın sapık saydığını yola getirecek kimse yoktur.

    37. Allah’ın doğru yolda saydığını saptıracak kimse de yoktur. Allah daima üstün olan ve hak edilen cezayı veren değil midir?

  22. Viyana Kur'an Okulu Kur'an-ı Kerim Meali

    36. Allah, kuluna yetmez mi? Seni O'ndan başka şeylerle korkutuyorlar. Allah'ın, sapık saydığını artık onun yolunu (kendisi aklını kullanmazsa) doğrultacak yoktur.

    37. Allah'ın doğru yolda kabul ettiğini de sapık saysalar ne olur ki ! Allah, güçlü olan, intikam alabilen değil midir?

  23. Yaşar Nuri Öztürk

    36. Allah, kuluna Kafi değil mi, yetmiyor mu? Seni O’ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık ona kılavuzluk edecek yoktur.

    37. Allah’ın kılavuzluk ettiğini ise saptıran olamaz. Allah Aziz ve intikam alıcı değil mi?